بیمه تکمیل درمان گروهی

بیمه درمان تکمیلی به صورت بیمه تکمیلی انفرادی، بیمه درمان خانواده و بیمه تکمیلی گروهی ارائه می‌شود. بیمه‌های گروهی را سازمان‌ها و ادارات مختلف برای کارکنان شان از شرکت‌های مختلف بیمه تهیه می‌کنند. با توجه به شرایط بیمه نامه‌های درمان تکمیلی گروهی، سازمان‌هایی می‌توانند بیمه درمان تکمیلی گروهی انجام دهند که تعداد نفرات آن‌ها بالای ۱۵ نفر باشد. نکته: در سال ۹۸ با عنایت بیمه مرکزی در آیین نامه درمان الزام هم شرکت بودن اعضا گروه در بیمه تکمیلی گروهی تغییر یافته است و یک گروه که هم صنف یا هم شرکت نیستند هم می توانند درخواست بیمه تکمیلی گروهی بدهند و از مزایای بیمه درمان استفاده نمایند.