بیمه هواپیما

اين‌ نوع‌ بيمه‌، پوششهاي‌ مورد نياز بيمه‌گذاران‌ را در قبال‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپيما مانند مالكيت‌، اداره‌، تعمير ونگهداري‌ و يا فروش‌ ارائه‌ مي‌دهد. در اين‌ بخش‌ به‌ طور مختصر اشاره‌اي‌ به‌ بيمه‌ بدنه‌ و مسئوليت‌ نيز خواهد شد. بيمه‌ هواپيما نيز مانند بيمه‌ اتومبيل‌ در صورت‌ بروز حادثه‌، هم‌ خسارات‌ مالي‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ و هم‌ خسارات‌ مالي‌ وجاني‌ وارد به‌ افراد ثالث‌ را شامل‌ مي‌شود. هواپيما و خطرات‌ پرواز داراي‌ مسائل‌ و مشكلات‌ خاص‌ خويش‌ است‌. حوادث‌ فاجعه‌آميز هواپيما معمولا با جرح‌ و فوت‌ انسانها و خسارات‌ مالي‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ همراه‌ است‌.مشكلات‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ باتوجه‌ به‌ پيدايش‌ هواپيماهاي‌ جديد با ظرفيتهاي‌ بيشتر براي‌ حمل‌ مسافر، بار و سوخت‌ وپيچيدگي‌ تكنولوژي‌ ساخت‌، روبه‌ افزايش‌ است‌. درزمان‌ بيمه‌كردن‌ بدنه‌ و مسئوليت‌ هواپيما چهاراصل‌ كلي‌ درنظر گرفته‌ مي‌شود: نوع‌ هواپيمايي‌ كه‌ بيمه‌ مي‌شود. خصوصيات‌، دانش‌ فني‌ و ساعت‌ پرواز خلبان‌ موقعيت‌ جغرافيايي‌ كه‌ هواپيما در آن‌ مناطق‌ تردد مي‌كند. اهدافي‌ كه‌ هواپيما براي‌ انجام‌ آن‌ به‌ كار مي‌رود. هواپيما معمولا براي‌ اهداف‌ زير به‌ كار مي‌رود: پرواز در خطوط هواپيمايي‌ مجاز و به‌ منظور فعاليت‌ تجاري‌. به‌ عنوان‌ هواپيماهاي‌ شخصي‌ و براي‌ مصارف‌ كاري‌ و تفريحي‌. كاربرد در مصارف‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ و عكسبرداري‌. كاربرد براي‌ مصارف‌ كشاورزي‌. كاربرد براي‌ مصارف‌ صنعتي‌. ۱- پوششهاي‌ بيمه‌ بدنه‌ هواپيما اگرچه‌ خسارات‌ رايج‌ آتش‌سوزي‌، دزدي‌، طوفان‌ و خسارات‌ زميني‌ (تصادم‌ درغير مواقع‌ پرواز) داراي‌ پوشش‌است‌، اما بيمه‌ بدنه‌ هواپيما به‌ صورت‌ تمام‌ خطر است‌ و به‌ سه‌ شكل‌ زير ارائه‌ مي‌شود : الف- بيمه‌ تمام‌ خطر در زماني‌ كه‌ هواپيما در حركت‌ نيست كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فيزيكي‌ هواپيما در زماني‌ كه‌ در فرودگاه‌ (زمين‌) قرار دارد و از نيروي‌ محركه‌ خود براي‌حركت‌ و جابجايي‌ استفاده‌ نمي‌كند، تحت‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ پوشش‌ مي‌گيرد. ب- بيمه‌ تمام‌ خطر بجز مواقعي‌ كه‌ هواپيما در پرواز است ‌ كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فيزيكي‌ هواپيما در روي‌ زمين‌ حتي‌ خسارات‌ زمان‌ جابجايي‌ هواپيما (Taxiing) شامل‌ اين‌نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مي‌شود. ج- بيمه‌ تمام‌ خطر، بر روي‌ زمين‌ و در زمان‌ پرواز كليه‌ خسارات‌ و فقدان‌ ناشي‌ از حركت‌، توقف‌ و يا جابجايي‌ هواپيما بر روي‌ زمين‌ و در زمان‌ پروازتحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌. د- مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌. استثنائات‌ بيمه‌ بدنه‌ در بيمه‌نامه‌هاي‌ صادره‌ تا حدودي‌ با يكديگر متفاوت‌ است‌ ولي‌ جنبه‌عمومي‌ وهمگاني‌ كه‌ در تمامي‌ بيمه‌نامه‌ها يافت‌ مي‌شود به‌ شرح‌ زير است‌: - چنانچه‌هواپيمابراي‌مصارف‌ غيرقانوني‌ وبارضايت‌ بيمه‌گذار به‌كار گرفته‌شود. - هنگامي‌ كه‌ هواپيما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافيايي‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ فعاليت‌ كند. - استفاده‌ از هواپيما براي‌ مصارفي‌ بغير از آنچه‌ در بيمه‌نامه‌ قيد شده‌ است‌. - هدايت‌ هواپيما توسط شخص‌ ديگري‌ به‌ غير از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردي‌ كه‌ عمل‌ جابجايي‌(Taxiing) انجام‌ مي‌شود. - زماني‌ كه‌ شرايط قابليت‌ پرواز هواپيما و يا اعتبار گواهينامه‌ خلباني‌ خلبان‌ نقض‌ شده‌ ولي‌ پروازانجام‌ شده‌ است‌. - در شرايطي‌ كه‌ با موافقت‌ بيمه‌گذار، هواپيماي‌ در حال‌ پرواز بعضي‌ از قوانين‌ و مقررات‌ هواپيمايي‌كشوري‌(۴) را نقض‌ كرده‌ باشد. - هرگونه‌ خسارات‌ ناشي‌ از كهنگي‌ و فساد لاستيكهاي‌ هواپيما، مگر اينكه‌ شرط مغايري‌ براي‌پوشش‌ آنها وجود داشته‌ باشد. - خسارات‌ ناشي‌ از تغيير و تبديل‌ هواپيما(۵)، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا. - خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ استفاده‌. ۲ - پوششهاي‌ بيمه‌ مسئوليت‌ هواپيما بيمه‌مسئوليت‌، سه‌نوع‌پوشش‌ را ارائه‌مي‌دهد كه‌حدودمسئوليت‌هريك‌ازآنهابايكديگر متفاوت‌ است‌. الف- جرح‌ بدني‌، به‌ استثناي‌ مسئوليت‌ در قبال‌ سرنشينان‌ هواپيما اين‌ نوع‌بيمه‌، بيمه‌گذار را در قبال‌ اقدامات‌ و دعاوي‌ قانوني‌ اشخاص‌ ثالث‌ براي‌ مواردي‌ چون‌جرح‌بدني‌، بيماري‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشي‌ از حادثه‌ در قبال‌ مالكيت‌، تعمير و نگهداري‌ و كاربرد هواپيما باتوجه‌ به‌ شرايط مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ پوشش‌ مي‌دهد. دراين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و يا صدمات‌ بدني‌ مشخص‌ است‌ وحداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ خسارات‌ ناشي‌ از هر حادثه‌ نيز معين‌ است‌. ب- جرح‌ بدني‌ سرنشينان‌ هواپيما اين‌ نوع‌ پوشش‌، بيمه‌گذار را در قبال‌ دعاوي‌ و اقدامات‌ قانوني‌ سرنشينان‌ هواپيما در مواردي‌ چون‌جرح‌ بدني‌، بيماري‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشي‌ از حادثه‌ هواپيما باتوجه‌ به‌ شرايط مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ تأمين‌مي‌دهد. در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و يا صدمات‌ بدني‌ مشخص‌ است‌ وحداكثر تعهد بيمه‌گر نيز براي‌ خسارات‌ ناشي‌ از هر حادثه‌ معين‌ شده‌ است‌. ج- بيمه‌ مسئوليت‌ خسارات‌ مالي اين‌ نوع‌ پوشش‌، بيمه‌گذار را در قبال‌ دعاوي‌ و غرامتهاي‌ مالي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ مربوط به‌ مالكيت‌،تعمير و نگهداري‌ و يا كاربرد هواپيما، تأمين‌ مي‌دهد. حدود مسئوليت‌ بيمه‌گر براي‌ هر حادثه‌ معين‌است‌. د- موارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گر(استثنائات‌) استثنائات‌ بيمه‌نامه‌ مسئوليت‌ هواپيما در مورد بيمه‌گران‌ مختلف‌، متفاوت‌ است‌، اما به‌ طور كلي‌استثنائات‌ به‌ شرح‌ زير است‌ : - خسارات‌ بدني‌ وارد به‌ خود بيمه‌گذار. - خسارات‌بدني‌ واردبه‌ كاركنان‌بيمه‌گذار درطول‌ مدت‌خدمت‌ و اعتباربيمه‌نامه‌. - خسارات‌ مالي‌ وارده‌ به‌ اشياء و اموال‌ بيمه‌گذار، زماني‌ كه‌ متعلق‌ به‌ وي‌ يا در تصرف‌ و كنترل‌ اوباشد. - مسئوليت‌هاي‌ بيمه‌گذار براي‌ جرح‌ بدني‌ و يا خسارات‌ مالي‌ ناشي‌ از توليد، ساخت‌ و يا فروش‌هواپيما و قطعات‌ و لوازم‌ يدكي‌ آن‌ و يا ناشي‌ از هرگونه‌ عمليات‌ خدماتي‌ (سرويس‌) - مسئوليت‌ بيمه‌گذار در زماني‌ كه‌ هواپيما با اجازه‌ وي‌، بدون‌ توجه‌ به‌ گواهي‌ قابليت‌ پرواز و يا ناديده‌گرفتن‌ بعضي‌ از قوانين‌ هواپيمايي‌ كشوري‌، اقدام‌ به‌ پرواز نمايد.

بیمه مهندسی

بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ (EAR)
 
بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ يكي‌ از انواع‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ مهندسي‌ و جديدترين‌ آنهاست‌ و امروزه‌ در دنيا كاربرد فراواني‌دارد. اين‌ نوع‌ بيمه‌، معمولا پوششهاي‌ لازم‌ را در زمان‌ نصب‌ كليه‌ ماشين‌آلات‌ صنعتي‌، كارخانه‌ها و همچنين‌ ساخت‌اسكلتهاي‌ فلزي‌ ساختمانهاي‌ بلند، ارائه‌ مي‌دهد.
 
در گذشته‌ براي‌ پوشش‌ دادن‌ كليه‌ خطرات‌ يك‌ پروژه‌ مي‌بايست‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ متعددي‌ از شركتهاي‌ بيمه‌ تهيه‌ شودتا خطرات‌ گوناگوني‌ چون‌ آتش‌سوزي‌، مسئوليت‌ مدني‌، سرقت‌، دزدي‌ با شكستن‌ حرز، سيل‌، طوفان‌ و زلزله‌ راپوشش‌ داد. اما بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششي‌ كلي‌ ارائه‌ مي‌دهد و تمام‌ موارد پيشگفته‌ را دربرمي‌گيرد
 
امروزه‌پيمانكاران‌ يا صاحبان‌ پروژه‌هاي‌ سنگين‌ با خطرات‌ متعددي روبه‌رويند و منابع‌ تأمين‌ كننده‌ اعتبار اين‌ گونه‌پروژه‌ها غالباً بانكها هستند و بانكها نيز در صورتي‌ براي‌ چنين‌ مواردي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ مطمئن‌ باشند خطري‌سرمايه‌گذاري‌ را تهديد نمي‌كند، از اين‌ رو ارائه‌ بيمه‌نامه‌هايي‌ مانند بيمه‌نامه‌تمام‌خطرنصب‌ براي‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ توسطبانكها و يا دولتها سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود الزامي‌ است‌.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر است
 
بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوشش‌ گسترده‌اي‌ براي‌ هرگونه‌ خسارت‌ پيش‌بيني‌ ناپذير ناگهاني‌ به‌ ماشين‌آلات‌، كوره‌ها واموال‌ واقع‌ در محل‌ نصب‌ كه‌ متعلق‌ به‌ بيمه‌گذار بوده‌ و يا در اختيار وي‌ قرار داشته‌ است‌ ارائه‌ مي‌دهد. خسارات‌ وارده‌به‌ اموال‌ بيمه‌گذار كه‌ ناشي‌ از علل‌ زير باشد در تعهد بيمه‌گر است‌
 
خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات‌ آتش‌نشاني
 
خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان
 
خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
 
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
 
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءنيت‌ و قصد بيمه‌گذار و همچنين‌ سهل‌انگاري‌كاركنان‌ وي‌.
 
خسارات‌ ناشي‌ از فشارهاي‌ ايجاد شده‌ يا خلاء، ازهم‌ گسيختگي‌ نيروي‌ گريز از مركز.
 
خسارات‌ ناشي‌ از ريزش‌ آوار، ساير عوامل‌ خارجي‌ و خسارات‌ در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ كالا
 
غرامت‌صدمات‌جاني‌وبيماري‌واردبه‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اينكه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد
 
خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث
 
پرداخت‌ هزينه‌ از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ ناشي‌ از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بيمه

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
 
خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير خارج‌ از تعهدات‌ بيمه‌گر است
 
خسارات‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در طرح‌ پروژه‌ (مگر در موارد خاص‌)، كاربرد مصالح‌ نامناسب‌ و قطعات‌ معيوب
 
خسارات‌ وارد به‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ ناشي‌ از شكست‌ مكانيكي‌ يا الكتريكي
 
خسارات‌ ناشي‌ از عمل‌ عمدي‌ و سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذار و يا كاركنان‌ وي‌
 
خسارات‌ ناشي‌ از جرائم‌ قراردادي‌، تأخيرات‌ حادث‌ شده‌ در انجام‌ و تكميل‌ پروژه‌ و عدم‌ اجراء يالغو قرارداد
 
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌ جنگ‌ داخلي‌،ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و 

اعتصاب‌ كارگران‌
 
خسارات‌ ناشي‌ از توقيف‌، ضبط و مصادره‌ يا خرابي‌ اموال‌، يا زيان‌ وارده‌ به‌ آن‌ به‌ دستور دولت ‌محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدار ديگر
 
خسارات‌ ناشي‌ از واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌
 
توضيح‌ آنكه‌ مدت‌ بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، همزمان‌ با تخليه‌ ماشين‌آلات‌ و اشياء مورد بيمه‌ درمحل‌ نصب‌ شروع‌ مي‌شود و تا پايان‌ عمليات‌ نصب‌ و راه‌اندازي‌ ادامه‌ خواهد داشت‌. بنابراين‌ در طول‌مدت‌ بيمه‌، هرگونه‌ كسري‌ و خسارات‌ وارد آمده‌ در مدت‌ زمان‌ انبارداري‌، نصب‌ و آزمايش‌، بهره‌برداري‌يا آزمايش‌ بار تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار دارد
 
و در ضمن‌ دوره‌ آزمايش‌ يك‌ پروژه‌ كه‌ معمولا تا مدت‌ ۴ هفته‌ است‌ نيز تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ است


 
بيمه‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاران‌(CAR)
 
گسترش‌ سريع‌ تكنولوژي‌ و توسعه‌ ابزارهاي‌ ساخت‌ و كاربرد مواد اوليه‌ جديد در زمينه‌ صنايع‌ و مهندسي‌ براي‌ساخت‌ پروژه‌هاي‌ ساختمانهاي‌ مسكوني‌، اداري‌، بيمارستانها، مدارس‌، تئاترها، كارخانه‌ها، نيروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، آب‌بندها، تونلها، سيستمهاي‌ آبرساني‌ و زهكشي‌، بندرگاهها و ايجاد كانالها باعث‌ شده‌ كه‌ از طرف‌مقاطعه‌كاران‌ تقاضايي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ ايجاد شده‌ است‌. اين‌ نوع‌ بيمه‌، رشته‌ جديدي‌ شمرده‌ مي‌شودو كاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ كارهاي‌ مورد مقاطعه‌ از قبيل‌ خاكبرداري‌، انجام‌ امور تسطيح‌، اجراي‌ موقت‌ تأسيسات‌مورد نياز كارگاهي‌ و پروژه‌هاي‌ اصلي‌ است‌.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد.
 
حدود پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آن‌ استنباط مي‌شود يك‌ بيمه‌ تمام‌ خطر است‌ كه‌ كليه‌ خطرات‌متداول‌ در اين‌ زمينه‌ را پوشش‌ مي‌دهد، مگر خطراتي‌ كه‌ صراحتاً در شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ مستثني‌ شده‌ باشد،به‌عبارت‌ ديگر بيمه‌گر مسئول‌ پرداخت‌ هرگونه‌ خسارت‌ و ضرر و زيان‌ مالي‌ ناگهاني‌ است‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ بيمه‌ به‌ اموال‌بيمه‌شده‌ و يا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ وارد شود.
 
خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير در تعهد بيمه‌گر است‌ :
 
خسارات‌ناشي‌ازآتش‌سوزي‌، صاعقه‌،انفجار، سقوط هواپيماو خسارات‌ناشي‌ازعمليات‌آتش‌نشاني‌.
 
خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
 
خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
 
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءقصد و نيت‌ بيمه‌گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاري‌ كاركنان‌بيمه‌گذار.
 
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
 
در پوشش‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاري‌، خسارات‌ وارده‌ به‌ مصالح‌ ساختماني‌، ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ و تجهيزات‌كارگاهي‌ در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
 
بيمه‌گر خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير را جبران‌ نخواهد كرد :
 
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلي‌، ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
 
توقيف‌، ضبط، مصادره‌، خرابي‌ اموال‌ يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدارديگر.
 
واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌.
 
عمل‌ يا سهل‌انگاري‌ عمدي‌ بيمه‌گذار.
 
تعطيل‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از كار.
 
خسارتهاي‌ ناشي‌ از نقشه‌ غلط.
 
هزينه‌هاي‌ تعويض‌ يا رفع‌ نواقص‌ كار يا مصالح‌ ساختماني‌.
 
فرسودگي‌ و يا پارگي‌ و فساد در اثر مواد شيميايي‌ و زنگ‌ زدگي‌ و خرابي‌ ناشي‌ از عدم‌ استعمال‌ وشرايط عادي‌ جوي‌.
 
شكستگي‌ و اختلال‌ در كار تأسيسات‌ و ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ كارگاه‌.
 
خسارتهاي‌ وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حسابها، پولهاي‌ رايج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌،اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.
 
دوره‌اعتباربيمه‌نامه‌باشروع‌فعاليت‌ و تخليه‌كالاي‌ موردبيمه‌درمحل‌اجراي‌ پروژه‌ شروع‌ و پس‌ ازتكميل‌ ساختمان‌، در زمان‌ تحويل‌ و يا بهره‌برداري‌ خاتمه‌ مي‌يابد.
 
قراردادهاي‌ CAR معمولا يك‌ دوره‌ ۱۲ ماهه‌ دارد، كه‌ در اين‌ مدت‌ مي‌توان‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌گر قرارگرفت‌.

 

بیمه سرقت

هر ساله‌ در سراسر دنيا، وجوه‌ نقد، جواهر آلات‌ و ساير اجناس‌ قيمتي‌ به‌ وسيله‌ دزدان‌ به‌ سرقت‌ مي‌رود و اين‌سرقتها مبالغ‌ هنگفتي‌ را دربرمي‌گيرند عليرغم‌ استفاده‌ از سيستمهاي‌ پيشرفته‌ در كارخانه‌ها، منازل‌ و واحدهاي‌تجاري‌، دزدان‌ حرفه‌اي‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دهند. از آنجمله‌ سارقان‌ منازل‌ مسكوني‌، دله‌ دزدان‌ فروشگاهها،كيف‌ زنها، سارقان‌ بانكها و جواهرفروشيها، دزدان‌ انبارهاي‌ كالا، سارقان‌ مسلح‌ و ساير گروههاي‌ فعال‌ در اين‌ زمينه‌ رامي‌توان‌نام‌برد
 
باتوجه‌ به‌زيان‌ هنگفتي‌ كه‌اين‌ دزديها براي‌ انسانها به‌وجود مي‌آورد براي‌اولين‌ بار درحدود يك‌ صدسال‌پيش‌مؤسسه‌لويدزلندن‌اقدام‌به‌ارائه‌بيمه‌نامه‌دزدي‌كر
 
به‌ طور كلي‌ پوشش‌ بيمه‌ دزدي‌ و سرقت‌ را مي‌توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ كلي‌ تقسيم‌ كرد :
 
الف-بيمه‌سرقت‌ازمنازل‌مسكوني‌
 
ب- بيمه‌سرقت‌ازواحدهاي‌تجاري‌وصنعتي‌ (مغازه‌ها، ادارات‌، انبارها، كلوپهاي‌ورزشي‌ و كارخانه‌ها)
 
پ-بيمه‌دزدي‌ازبانكها
 
در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌، >خطر دزدي‌و خساراتي‌ كه‌ در اثر دزدي‌ به‌ بيمه‌گذار وارد مي‌شود، بيمه‌ مي‌گردد. معمولابيمه‌ دزدي‌ با ساير بيمه‌نامه‌ها تركيب‌ مي‌شود كه‌ از رايج‌ترين‌ آنها تركيب‌ با بيمه‌ آتش‌سوزي‌ است

۱-مواردتحت‌پوشش‌بيمه‌گر
 
لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ بيمه‌ دزدي‌، خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌ (فقدان‌ كالا) و يا خسارات‌ وارد در اثر سرقت‌، به‌اشياء مورد بيمه‌ و يا خسارات‌ وارد به‌ محلي‌ را كه‌ اشياء مورد بيمه‌ در آن‌قرارداردتحت‌پوشش‌قرارمي‌دهد.
 
اما در بيمه‌ دزدي‌ خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ زماني‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ سرقت‌ با شكستن‌ حرز همراه‌ باشد و سارق‌ ياسارقان‌ به‌ يكي‌ از طرق‌ زير به‌ قصد سرقت‌ وارد محل‌ مورد بيمه‌ شده‌ باشند-شكستن‌درياپنجره‌وياسوراخ‌كردن‌سقف‌وديوار
 -
ورودبه‌محل‌موردبيمه‌بطورمخفيانه
 -
ورودبه‌محل‌موردبيمه‌ازطريق‌بالارفتن‌ازديوار
  
ورودازدرموردبيمه‌بوسيله‌كليدهاي‌ساختگي
 -
باز كردن‌ در با كليدهاي‌ اصلي‌ مشروط بر اينكه‌ كليدهاي‌ مزبور به‌ صورت‌ غيرقانوني‌ و از راه‌دزدي‌دراختياردزدان‌قرارگرفته‌باشد
 
باتوجه‌ به‌ مطالب‌ ذكر شده‌، كليه‌ خسارات‌ وارد به‌ اشياء مورد بيمه‌ اعم‌ از سرقت‌، بروز خسارت‌ به‌ اشياء و يا خودمورد بيمه‌، غارت‌ اموال‌ بيمه‌ اعم‌ از اينكه‌ با اعمال‌ زور و حادثه‌ توأم‌باشدياخير،تحت‌پوشش‌بيمه‌اي‌قراردارد
 
در بيمه‌ دزدي‌ منازل‌ مسكوني‌ مي‌توان‌ وجوه‌ نقد، فلزات‌ قيمتي‌ و اوراق‌ بهادار را نيز با توافق‌ بيمه‌گر و تا مبلغ‌ معيني‌بيمه‌ كرد كه‌ معمولا در اين‌ مورد حدود تعهدات‌ بيمه‌گر محدود است‌. سرقتهاي‌ مسلحانه‌ از بانكها در زمان‌ حمل‌ وجوه‌نقد بين‌ شعب‌ و خزانه‌ و يا موجودي‌ صندوقها و پشت‌ گيشه‌ها هم‌ براساس‌ شرايط خاصي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌گيرد
 
خطرات‌ ناشي‌ از تصادف‌ اتومبيل‌ حامل‌ وجوه‌ نقد، سوانح‌ مربوط به‌ هواپيماي‌ حامل‌ وجوه‌ نقد واوراق‌ بهادار، از جمله‌ هواپيما ربايي‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌. معمولا حق‌ بيمه‌ اين‌ گونه‌بيمه‌نامه‌ها در مورد خزانه‌ها باتوجه‌ به‌ نوع‌ خزانه‌ و امكانات‌ ايمني‌ و نگهداري‌ آن‌ محاسبه‌ مي‌شود، حال‌آنكه‌ وجوه‌ در راه‌ و در جريان‌ حمل‌ و همچنين‌ وجوه‌ موجود در شعبه‌ و گيشه‌ براساس‌ حجم‌ گردش‌ پول‌در طول‌ سال‌ و با درنظر گرفتن‌ امكانات‌ ايمني‌ محاسبه‌ مي‌گردد. در سرقت‌ از بانكها، معمولا سرقتهايي‌كه‌ با شكستن‌ حرز همراه‌ است‌ و يا سرقتهاي‌ مسلحانه‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار مي‌گيرند. سرقت‌ توسطكاركنان‌ بيمه‌گذار (كاركنان‌ بانك‌) تحت‌ پوشش‌ نيست‌. در پوشش‌ دزدي‌ بانكها، باتوجه‌ به‌ نوع‌ فعاليت‌آنها، اوراق‌ بهادار، مسكوكات‌ طلا و ارزهاي‌ خارجي‌ هم‌ داراي‌ پوشش‌ هستند

۲-مواردخارج‌ازتعهدبيمه‌گر(استثنائات‌)
 
در انواع‌ بيمه‌نامه‌ دزدي‌، موارد زير مستثني‌ و خارج‌ از تعهد بيمه‌گراست‌. مگراينكه‌ با توافق‌ قبلي‌بيمه‌گروبيمه‌گذار،بعضي‌ازآنهابااضافه‌نرخ‌تحت‌پوشش‌قرارگيرند
 -
خسارات‌واردبه‌وجوه‌نقد،ارزهاي‌خارجي‌،تمبر،سفته‌وانواع‌اوراق‌بهادار
 -
خسارات‌ ناشي‌ از تباني‌ و همدستي‌ دزد با هر يك‌ از كاركنان‌ و مستخدمان‌ بيمه‌گذار
 -
خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از اشعه‌ يون‌زا، راديواكتيويته‌، تشعشعات‌ و سوخته‌هاي‌ هسته‌اي‌ وفضولات‌اتمي‌وياموادمنفجره‌درمحل‌موردبيمهخسارات‌ناشي‌ازجنگ‌داخلي‌وخارجي‌،غارت‌،اقدامات‌خصمانه‌دشمن‌ خارجي‌،شورش‌،بلوا،ضبط،قيام‌وملي‌شدن
 -
عدم‌النفع‌ناشي‌ازخسارت
 -
عدم‌صداقت‌وامانت‌كاركنان‌بيمه‌گذار
 -
اشتباهات‌دفتري‌،حسابداري‌وكامپيوتري‌(عمدي‌ياسهوي‌)
 -
خسارات‌ ناشي‌ از حمل‌ پول‌ در وسيله‌ حمل‌ بدون‌ محافظ، جز در مواردي‌ كه‌ اضطراري‌ و معقول‌باشد

 

بیمه مسئولیت

ممكن‌ است‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردي‌، خساراتي‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فردمحكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود; در مواردي‌ نيز مسئوليت‌ و يا خساراتي‌ ناشي‌ از توليد، ساخت‌،اداره‌ و مديريت‌ و يا ارائه‌ خدمات‌ سرويس‌ و نگهداري‌ در مورد اشخاص‌ ثالث‌ وجود دارد (حتي‌ در مورد منازل‌مسكوني‌); ممكن‌ است‌ بواسطه‌ امور شغلي‌ از قبيل‌ بازسازي‌، پذيرايي‌، ساخت‌ و توليد در بعضي‌ مواقع‌ خسارات‌جاني‌ و مالي‌ سنگيني‌ به‌ افراد وارد آيد كه‌ مسئوليت‌ اين‌ موارد متوجه‌ كارفرماست‌; غفلت‌ فردي‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌خسارت‌ مالي‌ يا صدمه‌ جاني‌ به‌ شخص‌ يا اشخاص‌ ثالث‌ گردد و شخص‌ خاطي‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ و صدمات‌وارده‌ است‌. به‌ همين‌ منظور وجود بيمه‌اي‌ مانند بيمه‌ مسئوليت‌ مي‌تواند حائز اهميت‌ خاصي‌ باشد. در سالهاي‌ اخيراين‌ نوع‌ بيمه‌ داراي‌ رشد و گسترش‌ بالايي‌ بوده‌ است‌. خسارات‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ براثر عمل‌ اشتباه‌ و غفلت‌آميز يك‌شخص‌ حقيقي‌ و يا حقوقي‌ كه‌ در انجام‌ كاري‌ كليه‌ اقدامات‌ احتياطي‌ را رعايت‌ نكرده‌ واقع‌ مي‌شود. لازم‌ به‌ توضيح‌است‌ كه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ در هيچ‌ موردي‌ در قبال‌ اقدامات‌ و اعمال‌ عمدي‌ بيمه‌گذار كه‌ منجر به‌ خسارات‌ مالي‌و جاني‌ شود، پوشش‌ ارائه‌ نمي‌دهد. زيرا حادثه‌ بيمه‌پذير، به‌ حادثه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ اتفاقي‌ باشد. به‌ همين‌ دليل‌خسارات‌ عمدي‌، خارج‌ از تعهد اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ قرار مي‌گيرد.

 از انواع‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ مي‌توان‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ مالكان‌ مستغلات‌، مستاجران‌، توليد كنندگان‌،مقاطعه‌كاران‌ و بيمه‌ مسئوليت‌ آسانسور و مسئوليت‌ حرفه‌اي‌ را نام‌ برد. نمونه‌اي‌ از بيمه‌نامه‌هاي‌ ذكر شده‌، بيمه‌نامه‌مسئوليت‌ مدني‌ حرفه‌اي‌ پزشكان‌ است‌ كه‌ بخشهايي‌ از آن‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

بيمه‌نامه‌ مسئوليت‌ مدني‌ حرفه‌اي‌ پزشكان‌
 
پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ عبارت‌ است‌ از جبران‌ مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار ناشي‌ از قصور و تقصير وي‌ در انجام‌ امورپزشكي‌ كه‌ منجر به‌ وارد آمدن‌ صدمات‌ جسماني‌، رواني‌ و يا فوت‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود.
 
مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ و غرامت‌ يا خسارتي‌ پرداخت‌ نمي‌شود (استثنائات‌) :
 -
خسارات‌ ناشي‌ از درمان‌ يا عمل‌ جراحي‌ خارج‌ از تخصص‌ بيمه‌گذار.
 -
خسارات‌ ناشي‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و يا عمل‌ جراحي‌ توسط بيمه‌گذار در صورتي‌ كه‌ وي‌ از مواد مخدر ياداروهاي‌ خواب‌آور و يا مشروبات‌ الكلي‌ استفاده‌ كرده‌ باشد.
 -
غرامت‌ناشي‌ازهرگونه‌معالجه‌، مداوا وياعمل‌جراحي‌كه‌ خلاف‌قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور باشد.
 -
غرامت‌ ناشي‌ از هرگونه‌ بيهوشي‌ عمومي‌ كه‌ خارج‌ از درمانگاه‌ يا بيمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
 -
غرامت‌ ناشي‌ از دعاوي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع‌
 -
غرامت‌ ناشي‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و يا عمل‌ جراحي‌ نسبت‌ به‌ منسوبين‌ درجه‌ يك‌ (سببي‌ و نسبي‌)
 -
غرامت‌ ناشي‌از انجام‌ هرگونه‌مداوا، معالجه‌ و يا عمل‌جراحي‌ به‌منظور زيبايي‌.
 
در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ تعهد بيمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار براساس‌ حداكثرسقف‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ است‌لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ در مورد اين‌ بيمه‌نامه‌ حداكثر سقف‌ تعهدات‌ مالي‌ براي‌ جرح‌و فوت‌ بايد به‌نحوي‌ تعيين‌ شود كه‌ منطبق‌با آراءصادره‌ از محاكم‌ و مراجع‌ ذيصلاح‌ قانوني‌ باشد.

 

بیمه زندگی

انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمينهاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ با ارائه‌ طرحهاي‌ متفاوت‌ و ابتكاري‌ متناسب‌ با نيازهاي‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌بهره‌مند شوند. نيازهاي‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشري‌ با هر درجه‌اي‌ از پيشرفت‌ و تكامل‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زيرطبقه‌بندي‌ كرد :
 
تأمين‌درآمدي‌معين‌ و مشخص‌براي‌افراديك‌خانواده‌پس‌ازفوت‌نان‌آور خانواده‌
 
تأمين‌ درآمدي‌ معين‌ و مشخص‌ براي‌ ايام‌ از كارافتادگي‌، پيري‌ و بازنشستگي‌.
 
بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درماني‌) يكي‌ از شاخصهاي‌ شناخته‌ شده‌ براي‌ سنجش‌ ميزان‌ تأمين‌ و رفاه‌ مردم‌ كشورهاست‌ و كشورهايي‌ كه‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نياز خود از اين‌ تأمين‌ برخوردارند، با اطمينان‌ و اعتماد بيشتري‌در برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خويش‌ مشاركت‌ مي‌نمايند.
 
بيمه‌هاي‌ عمر در مراحل‌ بدوي‌ خود برپايه‌ اصول‌ علمي‌ و فني‌ در رابطه‌ با جدولهاي‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پايه‌گذاري‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پيدايش‌ جدول‌ مرگ‌ و مير(۲) نقطه‌ عطفي‌ در تاريخچه‌ بيمه‌ عمر محسوب‌مي‌شود و به‌ همين‌ دليل‌ امروزه‌ بيمه‌گران‌ در زمان‌ گزينش‌ بيمه‌گذاران‌ عوامل‌ زير را براي‌ قبول‌ يا رد يك‌ پيشنهاد وتعيين‌ حق‌ بيمه‌ مناسب‌ وضعيت‌ سني‌ و سلامت‌ بيمه‌گذار در نظر مي‌گيرند.
 
۱-سن
 
در بيمه‌هاي‌ عمر، سن‌ بيمه‌گذار عامل‌ اصلي‌ تعيين‌ نرخ‌ حق‌ بيمه‌ به‌ شمار مي‌رود و به‌ همين‌ دليل‌ جداول‌ حق‌ بيمه‌با كاربرد جدول‌ مرگ‌ و مير، هزينه‌هاي‌ بيمه‌گر و نرخ‌ سود حاصل‌ از سرمايه‌گذاري‌ تنظيم‌ مي‌شود
 
۲جنسيت‌
 
در اغلب‌ مناطق‌ جهان‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ كه‌ زنان‌ از عمر طولاني‌تري‌ برخوردارند و متوسط طول‌ عمرشان‌ بيشتراست‌. بدين‌ جهت‌ در شركتهاي‌ بيمه‌ جداول‌ جمعيتي‌ نيز برحسب‌ مردان‌ و زنان‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ اين‌ جداول‌ در زمان‌محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ كار مي‌آيد.
 
۳وضعيت‌ جهاني‌
 
ساختار فيزيكي‌ بدن‌ انسان‌ يكي‌ از عوامل‌ مهم‌ و تعيين‌ كننده‌ در انتخاب‌ و يا رد شخص‌ متقاضي‌ بيمه‌ عمر به‌حساب‌ مي‌آيد. پيشرفت‌ علم‌ پزشكي‌ و تشخيص‌ پزشكي‌ و آزمايشهاي‌ متعددي‌ كه‌ انجام‌ مي‌شود بيمه‌گر را دروضعيت‌ كاملا مناسبي‌ قرار مي‌دهد تا با آگاهي‌ نسبت‌ به‌ پذيرش‌ يك‌ بيمه‌ شده‌ با نرخ‌ استاندارد و يا غيراستاندارد و يااضافه‌ نرخ‌ پزشكي‌ بيمه‌نامه‌ عمر صادر كند.
 
۴تاريخچه‌ سلامتي‌ خانواده
 
بسياري‌ از آمار و تجربه‌ها نشان‌ داده‌ كه‌ عمر طولاني‌ و زياد يك‌ امر موروثي‌ در خانواده‌هاست‌. عمرطولاني‌ ممكن‌ است‌ ريشه‌ در توارث‌ و يا محيط و شرايط زيست‌ خانواده‌ داشته‌ باشد. بعضي‌ از بيماريها موروثي‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ علت‌ مرگ‌ والدين‌ و يا ساير اعضاي‌ خانواده‌ مي‌تواند در زمان‌ پذيرش‌خطر عامل‌ تعيين‌ كننده‌ محسوب‌ شود.
 
۵شغل‌ و حرفه
 
در كشورهايي‌ كه‌ شركتهاي‌ بيمه‌، بيمه‌هاي‌ عمر گروهي‌ صنعتي‌ را در بازار عرضه‌ مي‌كنند، شغل‌ وحرفه‌ بيمه‌گذاران‌ يكي‌ از مهمترين‌ عوامل‌ ارزيابي‌ خطر محسوب‌ مي‌شود، زيرا بسياري‌ از مشاغل‌ اثرات‌ناخوشايند خود را به‌ مرور بر زندگي‌ بيمه‌گذاران‌ نشان‌ مي‌دهد، زيرا افرادي‌ كه‌ در معادن‌ كار مي‌كنند و ياشرايط محيط كارشان‌ مساعد و مناسب‌ نيست‌ در درازمدت‌ با مرگ‌ و مير بيشتري‌ در مقايسه‌ با سايرگروه‌ها روبه‌رو مي‌شوند.

صور مختلف‌ بيمه‌هاي‌ عمر در جهان‌
 
جوامع‌ انساني‌ نيازهاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌ دارند و با همين‌ ديدگاه‌ شركتهاي‌ بيمه‌ طرحهاي‌ متفاوتي‌متناسب‌ با نياز اين‌ جوامع‌ ارائه‌ داده‌اند. آنچه‌ ما در اينجا به‌ آن‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌ تقسيم‌بندي‌ مختلف‌بيمه‌هاي‌ عمر است‌، حال‌ آنكه‌ هريك‌ از نمونه‌هاي‌ ذكر شده‌ داراي‌ زير گروههاي‌ بسيار متفاوتي‌ است‌.
 
بيمه.هاي.تمام.عمر
 
بيمه.عمرزماني
 
بيمه.هامختلط.پس.انداز
 
بيمه.هاي.مستمري
 
بيمه.هابازنشستگي
 
بيمه هاي عمر گروهي.

بيمه‌هاتمام‌عمر
 
خطرفوت
 
در اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، قرارداد براي‌ تمام‌ مدت‌ عمر بيمه‌گذار بسته‌ مي‌شود، و حق‌ بيمه‌ نيز به‌طور سالانه‌ پرداخت‌ مي‌گردد. البته‌ مي‌توان‌ ترتيب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ را طوري‌ تنظيم‌ كرد كه‌ براي‌ تمام‌عمر نباشد، بلكه‌ با رسيدن‌ بيمه‌گذار به‌ سن‌ بازنشستگي‌ خاتمه‌ پيدا كندسرمايه‌ تعيين‌ شده‌ در صورت‌فوت‌ بيمه‌ شده‌ به‌ وراث‌ قانوني‌ او پرداخت‌ مي‌شود.
 
بيمه‌ عمر داراي‌ انواع‌ ديگري‌ است‌ از قبيل‌ :
 
بيمه‌ تمام‌ عمر با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ در تمام‌ طول‌ قرارداد
 
بيمه‌ تمام‌ عمر با پرداخت‌ محدود حق‌ بيمه‌
 
بيمه‌ عمر مشترك‌

بيمه‌ عمر زماني
 
بيمه‌ عمر در صورت‌ فوت‌ و يا به‌ اصطلاح‌ ديگر بيمه‌ عمر ساده‌ زماني‌، نوعي‌ از بيمه‌ اشخاص‌ است‌كه‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ براي‌ مدت‌ معيني‌ ارائه‌ مي‌شود سرمايه‌ بيمه‌ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ در اثناء مدت‌اعتبار قرارداد قابل‌ پرداخت‌ است‌ و در صورتي‌كه‌ بيمه‌شده‌تا پايان‌ قرارداد درقيد حيات‌باشد وجهي‌بابت‌ تعهدات‌ بيمه‌گر به‌ بيمه‌گذار پرداخت‌ نخواهد شد. اين‌ گونه‌ بيمه‌نامه‌ها براي‌ مدتهاي‌ كمتر از يك‌سال‌ و تا چندين‌ سال‌ صادر مي‌شود. انواع‌ ديگر بيمه‌هاي‌ عمر زماني‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
 
بيمه‌هاي‌ عمر زماني‌ قابل‌ تبديل
 
بيمه‌هاي‌ عمر زماني‌ با سرمايه‌ نزولي‌ (مانده‌ بدهكار)
 
بيمه‌هاي‌ عمر زماني‌ قابل‌ تمديد

بيمه‌هاي‌ مختلط پس‌انداز
 
و به‌ دليل‌ همين‌ خصوصيت‌، بيمه‌هاي‌ مختلط پس‌انداز از رايج‌ترين‌ نوع‌ بيمه‌هاي‌ عمر محسوب‌مي‌شود. اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ در چند دهه‌ اخير به‌ علت‌ ارائه‌ پوششهاي‌ مناسب‌ در صورت‌ فوت‌ نابهنگام‌بيمه‌گذار براي‌ بازماندگان‌ او و نيز جنبه‌ پس‌اندازي‌ و ذخيره‌سازي‌ آن‌ براي‌ زماني‌ كه‌ بيمه‌گذار در قيدحيات‌ است‌، از استقبال‌ همگاني‌ برخوردار شده‌ است‌اين‌ بيمه‌نامه‌ داراي‌ اشكال‌ متفاوتي‌ است‌ كه‌ به‌چند نمونه‌ از آن‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌.
 
بيمه‌هاي‌ پس‌انداز سرمايه‌گذاري
 
بيمه‌نامه‌ پس‌انداز با كاهش‌ حق‌ بيمه‌ در سالهاي‌ اول‌
 
بيمه‌نامه‌ پس‌انداز با دو برابر سرمايه‌ در صورت‌ فوت
 
بيمه‌نامه‌ پس‌انداز با دو برابر سرمايه‌ در صورت‌ حيات‌
 
بيمه‌نامه‌ پس‌انداز با حق‌ انتخاب

بيمه‌هاي‌ مستمري
 
در بيمه‌نامه‌هاي‌ مستمري‌، بيمه‌گر پرداخت‌ مستمري‌ را براي‌ مدت‌ معين‌ و يا تمامي‌ حيات‌ بيمه‌ شده‌تعهد مي‌كند. اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ در كشورهاي‌ پيشرفته‌ و مترقي‌ با استقبال‌ و درخواست‌ عامه‌ مردم‌ مواجه‌شده‌ است‌به‌ عبارت‌ ساده‌تر بيمه‌هاي‌ مستمري‌ به‌ كار افرادي‌ مي‌آيد كه‌ در دوران‌ حيات‌ و فعاليت‌ خودسرمايه‌اي‌ را اندوخته‌اند و اينك‌ مي‌خواهند حداكثر بهره‌ را از آن‌ بگيرند. معمولا افرادي‌ كه‌ نگران‌ حال‌بازماندگان‌ خود نيستند و نمي‌خواهند ارثيه‌اي‌ از خود برجاي‌ گذارند و مايل‌ نيستند در دوران‌ پيري‌ وازكارافتادگي‌ با مشكلات‌ مالي‌ مواجه‌ گردند روبه‌ سوي‌ بيمه‌هاي‌ مستمري‌ مي‌آورند.
 
بيمه‌هاي‌ مستمري‌ داراي‌ انواع‌ متفاوتي‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :
 
مستمري‌ با برگشت‌ حق‌ بيمه‌
 
مستمري‌ متغير
 
مستمري‌ مضاعف‌
 
مستمري‌ مخفف‌
 
مستمري‌ با فاصله‌
 
مستمري‌ بلافاصله‌
 
در بيمه‌نامه‌هاي‌ مستمري‌، به‌ خلاف‌ بيمه‌هاي‌ عمر خطر زيستن‌ طولاني‌ بيمه‌گذار براساس‌ جداول‌مرگ‌ و مير تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌گيرد.

بيمه‌هاي‌ بازنشستگي
 
بيمه‌هاي‌ بازنشستگي‌ خصوصي‌ در كليه‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ و مترقي‌ جهان‌ ريشه‌ در توسعه‌ اقتصادي‌و اجتماعي‌ ساختار قرن‌ بيستم‌ دارد و هدف‌ آن‌ ايجاد پوشش‌ اقتصادي‌ براي‌ تعدادي‌ از انسانهاي‌ پير،مسن‌ و از كارافتاده‌ است‌. در اين‌ روزگار مشكلات‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ و اقتصادي‌ سالخوردگان‌ مسئله‌اي‌مهم‌ و روبه‌ دامنه‌يابي‌ به‌ شمار مي‌رود، اگرچه‌ صرف‌ وجود مشكل‌ نمي‌تواند توجيه‌ كننده‌ پديده‌ گسترش‌روزافزون‌ اين‌ گونه‌ طرحها باشد. باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ امكانات‌ كار و فعاليت‌ براي‌ افراد بازنشسته‌ و مسن‌كاهش‌ مي‌يابد در حالي‌ كه‌ همزمان‌ نيازهاي‌ مادي‌ و اقتصادي‌ و درماني‌ آنها افزايش‌ پيدا مي‌كند،بيمه‌هاي‌ بازنشستگي‌ راه‌ حلي‌ براي‌ تهيه‌ يك‌ درآمد اضافي‌ براي‌ روزگاران‌ پيري‌ و ناتواني‌ است‌.

بيمه‌هاي‌ عمر گروهي
 
آنچه‌ ما امروز به‌ نام‌ بيمه‌هاي‌ گروهي‌ مي‌شناسيم‌، يكي‌ از پديده‌هاي‌ جديد شمرده‌ مي‌شود و بيش‌ از۶۰ تا ۷۰ سال‌ از پيدايش‌ آن‌ نمي‌گذردبيمه‌هاي‌ گروهي‌ طرحي‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ تعداد زيادي‌ ازمزاياي‌ بيمه‌اي‌ استفاده‌ مي‌كنند. رشد و توسعه‌ بيمه‌هاي‌ گروهي‌ در جهان‌، همزمان‌ با انقلاب‌ صنعتي‌ دراروپا آغاز شد و باتوجه‌ به‌ وامهاي‌ رفاهي‌ كارفرمايان‌ و به‌ منظور تأمين‌ كاركنان‌ خود و افراد تحت‌ تكفل‌آنها از ارائه‌ اين‌ گونه‌ پوششها توسط شركتهاي‌ بيمه‌ استقبال‌ گرديد.
 
كليه‌ طرحهاي‌ عمر كه‌ به‌ طور خلاصه‌ از آنها نام‌ برديم‌ قابليت‌ ارائه‌ گروهي‌ را دارند. بيمه‌هاي‌ گروهي‌داراي‌ نرخ‌ پايين‌ترند و در ضمن‌ اصول‌ و شيوه‌ بيمه‌گري‌ آنها هم‌ سهل‌تر و ساده‌تر است‌. اين‌ گونه‌قراردادها توسط كارفرمايان‌ با بيمه‌گران‌ منعقد مي‌شود و مدت‌ آن‌ معمولا يكساله‌ است‌. نحوه‌ تعيين‌سرمايه‌ بيمه‌اي‌ معمولا به‌ صورت‌ چند برابر حقوق‌ ماهانه‌، يعني‌ ۳۰، ۶۰ يا ۱۲۰ برابر آن‌ است‌.
 
خطراتي‌ كه‌ بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ آن‌ ندارد:
 
بيمه‌ عمر هم‌ مانند ساير رشته‌هاي‌ بيمه‌ داراي‌ استثنائاتي‌ است‌ كه‌ شامل‌ خطرات‌ زير مي‌شود، مگراين‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار توافق‌ ديگري‌ شده‌ باشد.
 
خودكشي‌ و يا سعي‌ در خودكشي‌ توسط بيمه‌ شده‌ در طول‌ دو سال‌ اول‌ بيمه‌نامه‌. دربعضي‌ ازكشورها شرايط بيمه‌نامه‌ اين‌ مدت‌ را يك‌
 
سال‌ و بعضي‌ ۳ سال‌ ذكر كرده‌اند.
 
خطر جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا.
 
فوت‌ ناشي‌ از مشاركت‌ در مسابقات‌ سرعت‌، پروازهاي‌ اكتشافي‌ و اكروباتي‌.
 
در اين‌ گونه‌ موارد، بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد و صرفاً به‌ پرداخت‌ ذخيره‌ رياضي‌ درمورد بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ داراي‌ ذخيره‌ رياضي‌ است‌ اكتفا مي‌كند.

 

بیمه درمان تکمیلی

تامین هزینه های درمانی یکی از مشکلات جوامع امروزی است به طوریکه حتی کشور های توسعه یافته که از سطح رفاه اجتماعی مقبولی برخوردارند از این امر مستثنی نیستنددر کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها،  تامین هزینه های درمانی به موجب قوانین و مقررات مرتبط بر عهده سازمان های خدمات اجتماعی مانند تامین اجتماعی، خدمات درمانی، سازمان بیمه سلامت و ... است و شاغلین بخش های دولتی، خصوصی، نظامی، انتظامی، مشاغل آزاد و افراد تحت تکفل آنان نزد یکی از ارائه دهندگان خدمات پایه درمانی تحت پوشش قرار می گیرند. اگر چه بیمه های درمان پایه، بخشی از هزینه های درمانی افراد جامعه را جبران می کند ولی امروزه با پیشرفت علم پزشکی و افزایش هزینه های درمانی شکاف بزرگی بین هزینه های درمان بیماری ها و تعهدات بیمه گران پایه بوجود آمده است.

با عنایت به مراتب فوق از اوایل دهه ۷۰ این امکان برای شرکت های بیمه بازرگانی فراهم شد که به عنوان بیمه گر تکمیلی وارد عرصه بیمه درمانی شوند و با ارائه پوشش بیمه درمان تکمیلی آن بخش از هزینه های درمان بیماری ها را که در تعهد بیمه گر پایه نیست تحت پوشش قرار دهند. با توجه به جوان بودن این رشته از بیمه های بازرگانی در کشور ما، شرکت های بیمه ابتدا فروش بیمه درمان تکمیلی را به صورت گروهی آغاز نمودند. بنابر این کارکنان واحد های بازرگانی، صنعتی و خدماتی و افراد خانواده آنها مخاطب اصلی پوشش های ارائه شده قرار داشتند و با گذشت زمان و افزایش تجارب به دست آمده امکان ارائه این پوشش به خانواده ها نیز به صورت محدود فراهم شده است.

موارد تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی

در بیمه های درمان تکمیلی که هم اکنون از سوی شرکت های بیمه بازرگانی ارائه می شود پوشش هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان ها و مراکز درمانی مجاز به عنوان پوشش اصلی در نظر گرفته شده است به این معنا که قرارداد بیمه درمان تکمیلی بر پایه این پوشش قابل ارائه است و سپس در صورت تمایل بیمه گذار و موافقت بیمه گر، سایر پوشش های اضافی متناسب با سقف تعهد پوشش اصلی و به شرح زیر قابل ارائه می باشد:

-         زایمان اعم از طبیعی و سزارین

-         افزایش سقف تعهد برای اعمال جراحی تخصصی

-         هزینه های پارکلینیکی (اقدامات تشخیصی، که برای سنجش میزان پیشرفت یا بهبود بیماری و اطمینان از احیای سلامتی بیمار انجام می شود) از جمله سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، دانسیتومتری، تست ورزش، تست آلرژی، نوار عضله، نوار عصب، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و ....

-         درمان نازایی و ناباروری

-         ویزیت و دارو

-         خدمات آزمایشگاهی

-         دندانپزشک

-         خرید عینک طبی،  لنز طبی و سمعک

-         جراحی های مرتبط با رفع عیوب انکساری چشم   

-         اعمال مجاز سرپایی

-         تهیه اعضای طبیعی بدن

-          تهیه اروتز

-         تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین

 

بیمه دام

از مدتها قبل‌ نياز مبرمي‌ جهت‌ پوشش‌ بيمه‌هاي‌ دام‌ احساس‌ مي‌شد و به‌ همين‌ منظور در كشورهاي‌ اروپايي‌، بعضي‌از اتحاديه‌ها وامهايي‌ به‌ كشاورزان‌ جهت‌ تأمين‌ بيشتر اعطا كردند و از طرف‌ ديگر بانكداراني‌ كه‌ اقدام‌ به‌ اعطاي‌ وام‌كرده‌ بودند، در صدد تأمين‌ و پوششي‌ جهت‌ حفظ سرمايه‌هاي‌ خود برآمدند، زيرا در بعضي‌ از سالها بروز امراض‌مسري‌ دهان‌ و پا در بين‌ دامها، سرمايه‌هاي‌ وام‌دهندگان‌ را به‌ خطر انداخت‌ و موجب‌ ضررهاي‌ هنگفتي‌ به‌ آنها گرديد.به‌ همين‌ سبب‌ وجود چنين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مي‌تواند براي‌ جبران‌ خسارات‌ مذكور مفيد واقع‌ شود.
 
دربيمه‌دام‌، احشام‌ و حيوانات‌ درمقابل‌مرگ‌ ناشي‌از حادثه‌، مرض‌ و يا حوادث‌ ناشي‌ از حمل‌ و نقل‌ وعدم‌النفع‌ناشي‌ازامراض‌ دهان‌ و پا بيمه‌ مي‌شوند. اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ معمولا براي‌ حيواناتي‌ مثل‌ اسب‌، گاووگوسفندصادرمي‌شودوبراي‌امراضي‌مانندسياه‌زخم‌ودهان‌وپا، بيمه‌نامه‌جداگانه‌وپوششي‌مجزاصادر مي‌شود. پوششهاي‌ بيمه‌ دام‌
 
پوششهاي‌ بيمه‌اي‌ كه‌ در محدوده‌ جغرافيايي‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ به‌ بيمه‌گذار ارائه‌ شده‌ و در تعهدبيمه‌گربراي‌جبران‌ خسارت‌ قرار دارد به‌ شرح‌ زير است‌ :
 
مرگ‌ ناشي‌ از امراض‌ طبيعي‌
 
بيماري‌ (Illness)
 
نقص‌ (Disease)
 
حوادث‌ (شامل‌ فوت‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌ و صاعقه‌) مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ :
 
خسارات‌ از كارافتادگي‌ دام‌ و يا غيرقابل‌ مفيد بودن‌ براي‌ كار و هدفي‌ كه‌ نگهداري‌ مي‌شده‌ است‌.
 
خسارات‌ ناشي‌ از اعمال‌ جراحي‌، تلقيح‌ و مايه‌كوبي‌ (Inoculation)مگر اينكه‌ اين‌ موارد به‌ منظور جلوگيري‌ ازمرض‌ و يابيماريهاي‌ ناشي‌ از حادثه‌ انجام‌ پذيرد.
 
خسارات‌ ناشي‌ از غفلت‌ بيمه‌گذار و كاركنان‌ وي‌ در حفظ و نگهداري‌ يا اعمال‌ عمدي‌ كه‌ منجر به‌ جراحت‌ و يامسموميت‌ احشام‌ گردد.
 
خسارات‌ناشي‌از هرگونه‌ حمل‌ونقل‌ دريايي‌ احشام‌ به‌غير از حمل‌ ازطريق‌ راههاي‌ مجاز آبي‌ داخلي‌
 
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌
 
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
 
بيمه‌نامه‌هاي‌ دام‌، احشام‌ را در مقابل‌ مرگ‌ ناشي‌ از امراض‌، جراحتهاي‌ ناشي‌ از حوادث‌، آتش‌سوزي‌، صاعقه‌،طوفان‌ و يا در حال‌ حمل‌ پوشش‌ مي‌دهد.

 

بیمه حوادث

وقوع یک حادثه ممکن است منجر به فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی افراد شده و یا هزینه های درمانی را به آنها تحمیل نماید. در ضمن این احتمال وجود دارد که در اثر تحقق چنین حادثه ای فرد آسیب دیده به طور موقت توانایی انجام فعالیت های شغلی خود را از دست بدهد و یا برای مدتی در مراکز درمانی بستری شود.

هر یک از موارد فوق علاوه بر آسیب های جسمی و روحی، هزینه های بسیاری را برای افراد جامعه در پی خواهد داشت و  خانواده را دچار مشکلات مالی خواهد نمود. بیمه حوادث اشخاص برای جبران خسارت های مالی ناشی از این حوادث طراحی شده است و تهیه آن با شرایط و هزینه مناسب برای عموم جامعه امکانپذیر است.

این بیمه نامه به دو صورت گروهی و انفرادی عرضه می شود. افراد شاغل در واحد های بزرگ صنعتی و تجاری معمولاً تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار دارند و یا اعضای گروه های بزرگ مانند دانش­­آموزان و دانشجویان نیز به صورت گروهی از این پوشش بیمه ای برخوردار هستند لیکن افرادی که دارای کسب و کار انفرادی می باشند و یا در کارگاه های کوچک فعالیت می کنند با این بیمه حوادث آشنایی چندانی نداشته و در این زمینه آسیب پذیر هستند.

مهم ترین عناوین مطرح در بیمه حوادث:

تعریف حادثه:

-         هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده شود.

مبلغ خسارت قابل پرداخت:

-         در این بیمه نامه، سرمایه بیمه نامه با توافق طرفین قرارداد تعیین می شود و در صورت تحقق حادثه تحت پوشش و آسیب دیدگی فرد بیمه شده، بسته به میزان آسیب وارده تمامی سرمایه بیمه یا بخشی از آن طبق شرایط تعیین شده به بیمه شده و در صورت فوت وی به ذینفع بیمه نامه و یا وراث بیمه شده پرداخت می شود.

تعیین حق بیمه:

-         در بیمه نامه های حوادث اشخاص که به صورت انفرادی صادر می شود شغل اصلی و فعالیت های جانبی فرد از مهم ترین عوامل تعیین نرخ حق بیمه است. بنابراین دارندگان مشاغل مختلف با توجه به خطرات شغلی خود می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند. در بیمه نامه های حوادث گروهی نیز که معمولاً برای افراد شاغل در یک واحد صنعتی یا تجاری صادر می شود خطرات شغلی اکثریت گروه ملاک تعیین نرخ حق بیمه قرار می گیرد.  

مدت زمان تحت پوشش:

-         این بیمه نامه معمولاً برای مدت یکسال صادر شده و فرد در طول شبانه روز در برابر آسیب های ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. لیکن بسته به نیاز مشتری بیمه نامه برای مدت محدود مانند یک سفر خاص و یا در طول ساعات کاری صادر می شود.

خسارت های مورد تعهد بیمه گر:

-         پرداغت غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده که به طور مستقیم از حادثه تحت پوشش ناشی شود.

سایر مواردی که به صورت پوشش های اضافی قابل بیمه شدن هستند:

-         هزینه های پزشکی

در صورت خرید این پوشش تکمیلی، هزینه های پزشکی مرتبط با جراحات ناشی ازحادثه و انتقال اورژانسی بیمه شده به مراکز درمانی طبق ضوابط مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

-         غرامت روزانه عمومی

مطابق با شرایط این پوشش تکمیلی، چنانچه فرد بیمه شده بر اثر حادثه تحت پوشش، به صورت موقت ازکارافتاده شود در طول مدت ازکارافتادگی و براساس ضوابط تعیین شده غرامت روزانه دریافت می نماید.

-         غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی


 
با این پوشش تکمیلی چنانچه فرد بیمه شده در اثر حوادث تحت پوشش در مراکز درمانی مجاز بستری شود در طول مدت بستری و در چارچوب ضوابط تعیین شده غرامت روزانه دریافت خواهد نمود.

 

بیمه انفجار اتمی

اين‌نوع‌بيمه‌نامه‌، خسارات‌جاني‌ و مالي‌ را تأمين‌ مي‌كند. يكي‌ از شروط كميسيون‌ انرژي‌ اتمي‌، اخذ پوششي‌جهت‌ خطرات‌ انفجار اتمي‌ است‌ بنابراين‌ خريدار اين‌ گونه‌ بيمه‌نامه‌ها معمولا مسئولان‌ و گردانندگان‌ راكتورهاي‌ اتمي‌هستند. اين‌ بيمه‌نامه‌ها معمولا به‌ صورت‌ باز صادر مي‌شود و كساني‌ كه‌ در رابطه‌ با اين‌ رآكتورها دچار خسارت‌ ياغرامت‌ مي‌شوند، مي‌توانند از پوششهاي‌ بيمه‌اي‌ آن‌ استفاده‌ كنند.
 
شركتهاي‌ سوئيس‌ بعد از اينكه‌ در سال‌ ۱۹۵۵ اتم‌ در خدمت‌ صلح‌ درآمد، اقدام‌ به‌ تشكيل‌صندوق‌ مشترك‌اتمي‌ كردند و پوششهاي‌ بيمه‌اي‌ زير را ارائه‌ دادند.
 
خسارات‌ وارده‌ به‌ اشياء كه‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، انفجار، برق‌زدگي‌، سقوط هواپيما باشد و نيز خسارات‌ناشي‌از افزايش‌ درجه‌ حرارت‌ رآكتورهاي‌ اتمي‌.
 
خسارات‌ مذكور بايد به‌ صورت‌ اتفاقي‌ باشد. براي‌ مثال‌، از كارافتادن‌ دستگاههاي‌ خنك‌ كننده‌ رآكتورها.
 
خسارات‌ ناشي‌ از آلودگي‌ محيط زيست‌ به‌ اشعه‌ راديواكتيويته‌ و يون‌زا نيز تحت‌ پوشش‌ قرار دارد.
 
خسارات‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌، ناشي‌ از اثر بروز اشعه‌ راديواكتيويته‌ (منظور افرادي‌ كه‌ با رآكتورها كار مي‌كنند)
 
خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ (بيمه‌ مسئوليت‌) ناشي‌ از اثر اشعه‌ راديواكتيويته‌ و يا انفجارهسته‌اي‌. حمل‌ و نقل‌ سوخت‌ و ضايعات‌ اتمي‌ هم‌ داراي‌ پوشش‌ بيمه‌ است‌.
 
در اين‌ رشته‌ بيمه‌، نرخ‌ مورد محاسبه‌ با توجه‌ به‌ قدرت‌ رآكتور اتمي‌ و استانداردهاي‌ ايمني‌ و با در نظر گرفتن‌ آمار وخسارات‌ وارد توسط بيمه‌گران‌ تعيين‌ مي‌شود.

 

بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه

اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ براي‌ اولين‌ بار در سال‌ ۱۸۸۰ در انگلستان‌ ارائه‌ شدپوشش‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌خسارتهاي‌ مستقيم‌ وارد به‌ اموال‌ و اشياء را جبران‌ مي‌كند و بيمه‌نامه‌ عدم‌النفع‌ به‌ صورت‌ پوشش‌ثانويه‌اي‌ است‌ كه‌ خسارات‌ ناشي‌ از توقف‌ فعاليت‌ عادي‌ بيمه‌گذار به‌ علت‌ آتش‌سوزي‌، را جبران‌مي‌كند. مثال‌ زير موضوع‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌ را به‌ وضوح‌ بيان‌ مي‌كند.
 
از بين‌ رفتن‌ يك‌ آپارتمان‌ براثر آتش‌سوزي‌ خسارتي‌ مستقيم‌ محسوب‌ مي‌شود در حالي‌ كه‌ وقتي‌آپارتمان‌ مذكور براثر آتش‌سوزي‌ از بين‌ مي‌رود در نتيجه‌ اجاره‌ بهايي‌ كه‌ از آن‌ آپارتمان‌ نصيب‌ بيمه‌گذارمي‌شود نيز عملا از بين‌ مي‌رود و در نتيجه‌ عدم‌ استفاده‌ از آپارتمان‌، در حقيقت‌ براي‌ مالك‌ آن‌ عدم‌النفع‌شمرده‌ مي‌شود.
 
از بين‌ رفتن‌ يك‌ انبار مملو از كالا، خسارتي‌ مستقيم‌ است‌، حال‌ آنكه‌ از دست‌ رفتن‌ سود مفروض‌ ازفروش‌ آن‌ كالا يك‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌ تلقي‌ مي‌گردد. هدف‌ از سرمايه‌گذاري‌ در يك‌ كار توليدي‌، علاوه‌ برتوليد كار و گردش‌ چرخهاي‌ اقتصادي‌ سود بردن‌ از آن‌ فعاليت‌ هم‌ هست‌. بنابراين‌ بيمه‌ عدم‌النفع‌ به‌ هرشكل‌ و نوع‌ كه‌ باشد ضامن‌ تداوم‌ سود حاصل‌ در زمان‌ بروز آتش‌سوزي‌ و خسارت‌ و تعطيل‌ آن‌ واحدتجاري‌ است‌. در سالهاي‌ اخير از انواع‌ بيمه‌ عدم‌النفع‌، درآمد خالص‌ و خسارت‌ واقعي‌ مورداستقبال‌ بيشتري‌ واقع‌ شده‌ است‌.