بیمه درمان تکمیلی

تامین هزینه های درمانی یکی از مشکلات جوامع امروزی است به طوریکه حتی کشور های توسعه یافته که از سطح رفاه اجتماعی مقبولی برخوردارند از این امر مستثنی نیستنددر کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها،  تامین هزینه های درمانی به موجب قوانین و مقررات مرتبط بر عهده سازمان های خدمات اجتماعی مانند تامین اجتماعی، خدمات درمانی، سازمان بیمه سلامت و ... است و شاغلین بخش های دولتی، خصوصی، نظامی، انتظامی، مشاغل آزاد و افراد تحت تکفل آنان نزد یکی از ارائه دهندگان خدمات پایه درمانی تحت پوشش قرار می گیرند. اگر چه بیمه های درمان پایه، بخشی از هزینه های درمانی افراد جامعه را جبران می کند ولی امروزه با پیشرفت علم پزشکی و افزایش هزینه های درمانی شکاف بزرگی بین هزینه های درمان بیماری ها و تعهدات بیمه گران پایه بوجود آمده است.

با عنایت به مراتب فوق از اوایل دهه ۷۰ این امکان برای شرکت های بیمه بازرگانی فراهم شد که به عنوان بیمه گر تکمیلی وارد عرصه بیمه درمانی شوند و با ارائه پوشش بیمه درمان تکمیلی آن بخش از هزینه های درمان بیماری ها را که در تعهد بیمه گر پایه نیست تحت پوشش قرار دهند. با توجه به جوان بودن این رشته از بیمه های بازرگانی در کشور ما، شرکت های بیمه ابتدا فروش بیمه درمان تکمیلی را به صورت گروهی آغاز نمودند. بنابر این کارکنان واحد های بازرگانی، صنعتی و خدماتی و افراد خانواده آنها مخاطب اصلی پوشش های ارائه شده قرار داشتند و با گذشت زمان و افزایش تجارب به دست آمده امکان ارائه این پوشش به خانواده ها نیز به صورت محدود فراهم شده است.

موارد تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی

در بیمه های درمان تکمیلی که هم اکنون از سوی شرکت های بیمه بازرگانی ارائه می شود پوشش هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان ها و مراکز درمانی مجاز به عنوان پوشش اصلی در نظر گرفته شده است به این معنا که قرارداد بیمه درمان تکمیلی بر پایه این پوشش قابل ارائه است و سپس در صورت تمایل بیمه گذار و موافقت بیمه گر، سایر پوشش های اضافی متناسب با سقف تعهد پوشش اصلی و به شرح زیر قابل ارائه می باشد:

-         زایمان اعم از طبیعی و سزارین

-         افزایش سقف تعهد برای اعمال جراحی تخصصی

-         هزینه های پارکلینیکی (اقدامات تشخیصی، که برای سنجش میزان پیشرفت یا بهبود بیماری و اطمینان از احیای سلامتی بیمار انجام می شود) از جمله سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، دانسیتومتری، تست ورزش، تست آلرژی، نوار عضله، نوار عصب، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و ....

-         درمان نازایی و ناباروری

-         ویزیت و دارو

-         خدمات آزمایشگاهی

-         دندانپزشک

-         خرید عینک طبی،  لنز طبی و سمعک

-         جراحی های مرتبط با رفع عیوب انکساری چشم   

-         اعمال مجاز سرپایی

-         تهیه اعضای طبیعی بدن

-          تهیه اروتز

-         تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین