بیمه نامه وسایل نقلیه

بیمه نامه وسایل نقلیه

بیمه نامه ثالث

كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود ، نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند. كليه زيانديدگان ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني (اعم از زيان جاني و مالي) خواه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي(شركتها) باشند شخص ثالث ناميده مي شوند. و خسارتهاي مالي وارده به كليه اموال منقول و غير منقول متعلق(تحت مالكيت)اشخاص ثالث جبران ميگردد. هر زيانديده اي كه آسيب ببيند چه جاني و چه مالي شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه كه به عنوان سرنشين محسوب مي گردد.

فرآيند بررسي و پرداخت خسارت مالي بيمه شخص ثالث

پس از وقوع حادثه، بيمه‌گزار موظف است در كوتاهترين زمان ممكن به واحد خسارت، اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمه‌گزار، بازديد و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز مي‌شود. در اين فرآيند، مراحل ذكر شده بطور تفصيلي توضيح داده شده است.

چنانچه بيمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و يا شي ثالثي آسيب رسانده باشد، ابتدا بايد در مورد خسارت شي و يا شخص ثالث آسيب ديده را به شرکت بیمه اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسيدگي مي‌شود.
 
درصورتيكه بيمه‌گزار زيانديده باشد و مقصر داشته باشد، بخشي از خسارت برآورد شده از شركت بيمه شخص ثالث مقصر و يا از خود مقصر دريافت مي‌شود.

مدارك لازم براي دريافت خسارت مالی بيمه شخص ثالث

تصوير كروكي افسر كاردان فني يا نظريه كارشناس رسمي دادگستري يا گزارش پاسگاه

اصل و فتوكپي پشت و رو بيمه نامه مقصر و زيانديده حادثه

اصل و فتوكپي پشت و رو گواهينامه مقصر و زيانديده حادثه

اصل و فتوكپي پشت و رو سند مالكيت يا كارت خودرو مقصر و زيانديده حادثه

اصل و فتوكپي پشت و رو كارت ملي مقصر حادثه

فتوكپي پشت و رو كارت ملي زيانديده يا زيانديدگان

غرامت هاي جاني

تعهدات بيمه چيست؟ هزينه هاي پزشكي ، غرامتهاي نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط محاكم قضايي تا سقف تعهدات خريداري شده

 مدارك لازم براي دريافت خسارت جانی عبارتند از :

 • صورت جلسه اوليه پاسگاه انتظامي
 • كروكي افسر كاردان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
 • گزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه و برگه هاي بازجويي
 • نظريه هاي پزشكي قانوني (در مورد مجروحين و مصدومين)
 • گزارش معاينه متوفي
 • جواز كفن و دفن
 • خلاصه رونوشت فوت
 • صورتحساب هزينه هاي بيمارستاني (در مورد مجروحين و مصدومين)
 • حكم صادره دادگاه اوليه و در صورت اعتراض طرفين دادگاه تجديد نظر با آخرين حكم مراجع رسيدگي كننده به موضوع از قبيل رأي ديوان عالي كشور
 • ساير گزارشات مرتبط
 • اصل و فتوكپي پشت و رو بيمه نامه مقصر و زياتديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو گواهينامه مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو سند مالكيت يا كارت خودرو مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو كارت ملي مقصر حادثه
 • فتوكپي پشت و رو كارت ملي زيانديده يا زيانديدگان

 

  مدارك مورد نياز پرونده خسارتي سرنشين

 • صورت جلسه اولين پاسگاه انتظامي
 • كروكي افسر كاروان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
 • گزارش پاسگاه انتظامي و برگه های بازجويي
 • نظريه پزشكي قانوني در مورد مجروحين و مصدومين
 • گزارش معاينه متوفي
 • جواز دفن
 • خلاصه رونوشت فوت و گواهي فوت
 • صورت حسابهاي هزينه هاي بيمارستاني مجروحين و مصدومين
 • گواهي انحصار وراثت
 • قيم نامه در صورت داشتن صغير
 • تصوير گواهينامه راننده حين حادثه

بیمه بدنه

در بيمه هاي بدنه، بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيل هايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند.كليه مالكان اتومبيل ها و يا اشخاصي كه در قبال اتومبيل مسئوليت دارند و اتومبيل از سوي مالك به آنها تحويل داده شده است به اين بيمه نامه نياز دارند.

اين بيمه نامه اتومبيل شمارا در مقابل خطراتي همچون آتش سوزي،سرقت كلي،تصادف و … تحت پوشش قرار ميدهد.

پوشش بيمه بدنه اتومبيل نگراني هاي بيمه گزاران (دارندگان اين وسائل) در مورد حوادثي كه منجر به آسيب ديدن اتومبيل آنها و ايجاد هزينه هاي پرداخت خسارت ميگردد را كاهش مي دهد يا از ميان مي برد.

در بيمه هاي بدنه بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيل هايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند و اين قابليت در مرحله اول از  دو راه اثبات ميگردد:

 1. سال ساخت اتومبيل

حداكثر بيش از ۱۰ سال از توليد و مونتاژ وسايل نقليه سواري در زمان معرفي و صدور بيمه نامه نگذشته باشد،البته براي پوشش بيمه بدنه اتومبيل هاي سواري با قدمت ۱۰ سال ساخت براي هر سال ۵۵% اضافه بر نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بيمه هاي اصلي اضافه گرديده و صدور بيمه نامه براي اتومبيل هايي كه بيش از ۲۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد نياز به مجوز از مديريت بيمه هاي اتومبيل دارد.

 1. بازديد اوليه از اتومبيل

راه ديگر اثبات قابليت پوشش بيمه بدنهبراي اتومبيل هاي معرفي شده،كارشناسي بازديد اوليه از وسيله نقليه معرفي شده توسط كارشناس مورد تأييد شركت است كه كارشناس مزبور بايد داراي مجوز كارشناسي بازديد اوليه و كد اختصاصي بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بيمه نامه بدنه تهيه نمايد.

 

پس از وقوع حادثه، بيمه‌گزار موظف است در كوتاهترين زمان ممكن به واحد خسارت، اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمه گزار، بازديد و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز مي‌شود. 

در صورت بروز حادثه، بيمه گزار با تكميل “فرم اعلام خسارت بدنه اتومبيل” به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي بدنه اعلام خسارت مي‌كند. اين فرم شامل موارد زير است:

 1. مشخصات بيمه‌نامه/ قرارداد
 2. مشخصات راننده موردبيمه
 3. مشخصات وسيله نقليه طرف حادثه
 4. چگونگي وقوع حادثه
 • در نهايت اطلاعات تكميل شده توسط بيمه گزار امضا و تاييد مي‌شود.
 • پس از تكميل فرم، بيمه گزار موظف است مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده را تكميل كند.
   
  درصورتي‌كه خودرو نياز به تعويض قطعه داشته باشد، براي قطعات موردنياز فاكتور” تهيه مي‌شود و بيمه گزار موظف است قطعات آسيب ديده (داغي) را به بيمه تحويل دهد.
 • پس از محاسبه خسارت قابل پرداخت، “حواله پرداخت خسارت” در سه نسخه و فرم مفاصاحساب” در دونسخه صادر و به بيمه گزار تحويل داده مي‌شود.

درصورتي‌كه بيمه گزار بدهي داشته باشد اين حواله در ۴ نسخه صادر مي‌شود كه يك نسخه از آن جهت كسر بدهي‌هاي بيمه گزار مي‌باشد و به اداره كل حسابداري و آمار تحويل داده مي‌شود.

 • بيمه گزار حواله و فرم مفاصاحساب صادره را جهت دريافت چك به اداره‌كل حسابداري و آمار تحويل مي‌دهد.
 • بيمه گزار چك به مبلغ محاسبه شده را از اداره‌كل حسابداري و آمار تحويل گرفته و به ازاي آن “رسيد دريافت چك” را تكميل مي‌كند.

 

مدارک مورد نیاز:

 • كارت ملي بيمه گزار، مالك يا نماينده قانوني مالك
 • كروكي افسر كاردان
 • برگ‌هاي بازجويي طرفين حادثه در خصوص كروكي غير سازشي
 • ساير گزارش‌هاي تكميلي از قبيل: گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري،  برگه قبول تقصير مقصر، راي محاكم در مورد كروكي غير  سازشي ، عكس مواضع آسيب‌ديده،خود بيمه‌گزار مي‌تواند عكس‌ها را تهيه كند
 • تصوير مصدق گواهينامه راننده در هنگام حادثه (براي دارندگان تاكسي ارايه كارنامه) يا دفترچه پليس راه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)
 • اسناد مالكيت اتومبيل زيان‌ديده
 • استعلام بيمه‌نامه مقصر و برش بيمه‌نامه
 • اصل بيمه‌نامه
 • رسيد پرداخت حق‌بيمه
 • صورتحساب مسافران روز حادثه (براي اتوبوس و ميني‌بوس)
 • فاكتور هزينه حمل
 • فاكتور لوازم تعويضي در صورت نياز
 • بارنامه (براي كاميونها و تريلرها)
 • درصورتيكه بيمه‌گذار به بيمه بدهكار باشد و حق‌بيمه را كامل پرداخت نكرده باشد، مبلغ بدهكاري از خسارت محاسبه شده كسر مي‌گردد

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

عکس خوانده نمی شود